Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Vi äger och förvaltar cirka 12 procent av marken i Stockholms skärgård, fördelat på 40 områden. Vårt ansvar sträcker sig från allt mellan att tömma sopor till att dra upp långsiktiga strategier för skärgårdens framtid. I mer än 60 år har vi arbetat för att trygga allmänhetens tillgång till skärgårdsnaturen.

Vi arbetar för att

Att bevara det gamla
I Stockholms skärgård ryms en rik och spännande historia. Vår förvaltning av 40 naturreservat garanterar för att den får finnas kvar.
Att utveckla framtiden
Vi möjliggör för nya och kommande generationer att få komma ut och uppleva skärgården, och inte bara läsa om den.
Att värna om miljön
Skärgården var länge i dåligt skick, men tack vare målmedvetet arbete ser vi idag en återhämtning på många håll.

En hållbar besöksnäring
Vi arrenderar ut fastigheter och stöttar skärgårdsentreprenörer som i sin tur tar hand om turister och besökare.
En tillgänglig skärgård
Med rullstolsramper och annan tillgänglighetsanpassning öppnar vi upp skärgården för alla.
En renare miljö
Vi sköter om nästan 200 skärgårdsmajor och jobbar hårt för både rent land och hav.

Om Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en fri och tillgänglig skärgård. 

Vi äger och förvaltar cirka 12 procent av marken i Stockholms skärgård, fördelat på 40 områden. Vårt ansvar sträcker sig från allt mellan att tömma sopor till att dra upp långsiktiga strategier för skärgårdens framtid.

SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS BAKGRUND

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959, i en tid då framtiden för Stockholms skärgård såg allt annat än ljus ut. Befolkningen hade halverats inom loppet av 20 år, fisket minskade, skolorna stängdes och butikerna slog igen. Ungdomen drog till fastlandet där jobben fanns och kvar på öarna blev en alltmer åldrande befolkning. Klassisk glesbygdsproblematik, bara ett par mil från storstan. För första gången avsattes regionala utvecklingsmedel till glesbygd i ett storstadslän. Inrättandet av Skärgårdsstiftelsen var en av flera satsningar som gjordes för att ge skärgården nytt liv.

VI BEVARAR DET GAMLA

En av våra huvuduppgifter är att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden. Vi värnar om 40 naturreservat, underhåller kulturbyggnader såsom väderkvarnar och bondgårdar och ser till att det gamla odlingslandskapet inte växer igen, bland annat genom bete och åkerbruk enligt gamla metoder.

VI UTVECKLAR FRAMTIDEN

Skärgårdsstiftelsen skapar förutsättningar för turism och friluftsliv i skärgården genom att arrendera ut byggnader till entreprenörer som i sin tur driver vandrarhem, stugbyar, värdshus, sjökrogar, gästhamnar med mera. På det sättet bidrar vi också till att skapa jobb i skärgården. Samtidigt blir det möjligt att erbjuda besökarna god service.

VI VÄRNAR OM MILJÖN

Vi tar hand om miljön, bland annat genom ett aktivt långsiktigt naturvårdsarbete men också genom att tillhandahålla skärgårdsmajor.

PERSONALEN

Vi har ett fyrtiotal områden att ansvara för och lika många tillsynsmän och naturvårdare som gör jobbet. De flesta är skärgårdsbor och har både stor lokalkännedom och kunskap om skärgården i stort.

I fältpersonalens uppgifter ingår saker som fågelräkning, sophämtning samt bygg- och röjningsarbeten. En viktig uppgift är också att guida till fina upplevelser i skärgården, liksom att berätta om regler i våra naturreservat och vad som gäller generellt för vistelser på våra områden.

Cirka tjugofem personer jobbar med ekonomi, förvaltning, administration och kommunikation på vårt kansli på Skeppsholmen i Stockholm.

BYGGNADERNA

Stiftelsen äger ett par tusen hus och andra byggnadsverk. Det är allt från herrgårdar och lantbruk till sjöbodar, dass, fyrar och bryggor. En del byggnader nyttjas för den egna verksamheten eller som personalbostäder. Andra hyrs ut och används som krogar, värdshus, vandrarhem, stugbyar eller annan publik verksamhet. Men alla måste de underhållas och skötas om, vilket utgör en betydande del av stiftelsens verksamhet.

JORDBRUKEN

Skärgårdsstiftelsen har 16 gårdsarrenden – tio på öar och sex på fastlandet. De är en förutsättning för bevarandet av landskapsbilden. För att hålla markerna öppna och bevara kulturlandskapet används än idag betesdjur som flyttas runt mellan holmar och skär. Flera jordbruk bedrivs ekologiskt och småskaligt.

DEN ÖVRIGA VERKSAMHETEN

Utöver det handfasta arbetet med tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk arbetar stiftelsen för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Ett antal projekt för utveckling av exempelvis infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs med hjälp av finansiering från bland annat EU.

KOMMUNIKATION ÄR EN VIKTIG UPPGIFT

Ett viktigt arbete är också att informera om vad vi gör i vår verksamhet. Det gör vi dels här på vår webbplats och på facebook. Vi ger också årligen ut en Områdesguide där vi presenterar alla våra områden. Vänmagasinet Stångmärket ger fördjupad information med reportage om stiftelsens arbete. Ofta finns vi också på plats vid mässor och utställningar under året, inte minst för att värva nya vänner.

Stötta oss du med - ditt bidrag gör skillnad

© 2021 Skärgårdsstiftelsen